top of page

PRIVACY VERKLARING DUTCH OPERATIONAL EXCELLENCE CONSULTING 

Introductie

Om onze dienstverlening op een goede manier vorm te geven ontkomen wij er niet aan om een aantal gegevens van jou op te slaan. Dutch Operational Excellence Consulting streeft ernaar om jouw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en gaat vertrouwelijk om met de informatie die je bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

 

Verklaring

Dutch Operational Excellence Consulting B.V., gevestigd aan de Cimburgalaan 92, 4819BD te Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

Betrokkenen van wie wij persoonsgegevens verwerken

Dutch Operational Excellence Consulting verwerkt persoonlijke gegevens van de volgende groepen betrokkenen:

 

1. (Potentiële) Klanten

2. Medewerkers

3. Sollicitanten

4. Zelfstandige professionals waar wij mee samenwerken

 

Hieronder staat voor ieder van deze groepen beschreven welke categorieën persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel wij deze verwerken, wat de juridische basis hiervoor is en welke bewaartermijn wij hanteren.

 

Ad.1: Klanten:

Van klanten worden NAW- en overige contact-gegevens verwerkt met het doel om contact op te nemen om onze dienstverlening onder de aandacht te brengen of voor het vervullen en factureren van een opdracht. De juridische basis hiervoor is legitiem belang of een bestaand contract. De bewaartermijn die wij hanteren voor klantgegevens is 7 jaar tot na het laatste contact.

Ad.2: Medewerkers:

Van medewerkers worden NAW-, contact-, salaris-, ID- en persoonlijke ontwikkelings-gegevens verwerkt met het doel het vervullen van het arbeidscontract en het stimuleren van de professionele ontwikkeling. De juridische basis hiervoor is het arbeidscontract. De bewaartermijn die wij hanteren voor gegevens van medewerkers is 7 jaar tot na het laatste contact.

 

Ad.3. Sollicitanten:

Van sollicitanten worden naast NAW- en overige contact-gegevens ook sollicitatie-gegevens (zoals cv’s) verwerkt met het doel om de geschiktheid van de kandidaten te beoordelen. De juridische basis hiervoor is toestemming van de betrokkene. De bewaartermijn die wij hanteren voor gegevens van sollicitanten is 1 jaar na afronding van de sollicitatieprocedure.

Ad.4. Zelfstandige professionals

Om (potentiële) opdrachten voor klanten zo goed mogelijk te vervullen werkt Dutch Operational Excellence Consulting samen met zelfstandige professionals. De gegevens die wij van deze groep verwerken omvatten NAW, contact, ID- gegevens en gegevens met betrekking tot de professionele kwalificaties zoals cv’s. De juridische basis hiervoor is toestemming van de betrokkene of vervulling van een contract. De bewaartermijn die wij hanteren voor gegevens van professionals is 7 jaar na het laatste contact.

 

 

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens in beginsel niet aan derde partijen. Gegevensverstrekking vindt wel plaats als dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen jou en ons uit te kunnen voeren en/of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft

 

Evenementen en workshops

Tijdens evenementen en workshops gaan wij selectief en integer om met het maken en het gebruiken van foto's en video’s. Wij gebruiken deze foto’s en video’s voor de verslaglegging van onze evenementen en workshops en kunnen dit gebruiken voor online publicaties op onze website en LinkedIn. Voorafgaand aan onze evenementen en workshops wordt aan deelnemers hiervoor hun akkoord gevraagd. Indien een deelnemer niet wenst gefotografeerd te worden, wordt dit voorafgaand aan het evenement of de workshop kenbaar gemaakt bij de onze interne Privacy Coördinator (contactgegevens vindt u onderaan deze privacyverklaring).

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dutch Operational Excellence Consulting en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar

info@doe-consulting.com

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Dutch Operational Excellence Consulting wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Dutch Operational Excellence Consulting neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dutch Operational Excellence Consulting) tussen zit.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dutch Operational Excellence Consulting B.V. gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Hieronder volgt informatie over specifieke soorten cookies die wij gebruiken op onze website.

Google Analytics:

Onze website gebruikt cookies van Google Analytics. Gegevensverwerking gebeurt conform de voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Ads: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/. Het laatste octet van het IP-adres wat aan Google wordt doorgegeven wordt gemaskeerd waarmee de gegevens die voor analyse doeleinden worden gebruikt niet meer tot personen herleidbaar zijn. De optie ‘gegevens delen’ is uitgezet. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

 

Beveiligingsmaatregelen

Dutch Operational Excellence Consulting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de onderstaande contactgegevens.

 

Over deze privacyverklaring:

Deze privacyverklaring is van toepassing op Dutch Operational Excellence Consulting. Deze verklaring is onderhevig aan wijzigingen teneinde deze actueel te houden. Contactgegevens: Dutch Operational Excellence Consulting B.V. Cimburgalaan 92, 4819BD te Breda Info@doe-consulting.com

Dutch Operational Excellence Consulting B.V. is geregistreerd onder KvK-nummer 77575555

bottom of page